PROJEKTY UNIJNE I DORADZTWO FINANSOWE DLA MŚP

PROJEKTY UNIJNE

Projekty realizowane:

Akademia Menedżera MMŚP 2

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została partnerem projektu skierowanego do przedsiębiorców. Głównym celem jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MMŚP z trzech województw dzięki podniesieniu, (przez min. 90% z 750 objętych wsparciem uczestników), kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem do czerwca 2022 roku. Projekt obejmuje refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi.

 

Wsparciem w ramach projektu objęte będzie 750 pracowników 375 MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)

 • z terenu woj. łódzkiego (300 os.)
 • śląskiego (300 os.)
 •  opolskiego (150 os.)

Grupę docelową stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

Spośród osób objętych wsparciem min. 35% stanowić będzie kadra małych przedsiębiorstw, zaś max 25% kadra mikroprzedsiębiorstw, w tym max 10% jednoosobowe działalności gospodarcze.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

 

Wsparcie w ramach projektu może obejmować refundację kosztów:

 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
 • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Operator projektu:

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi.

 

Partnerzy projektu:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Opolska Izba Gospodarcza

HRP Group sp. z o.o.

 

Czas trwania projektu: 

1.07.2020 do 30.06.2022.

 

Obszar realizacji:

Makroregion 4: łódzkie, śląskie, opolskie.

 

Kontakt w sprawie projektu z ramienia RIG w Katowicach:

Aleksandra Wanat

Tel.: 32 351 11 98

e-mail: awanat@rig.katowice.pl

 

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym regulamin rekrutacji, umowa wsparcia już wkrótce.

Infolinia: 42 208 06 06

e-mail: akademiamenedzera2@hrp.com.pl

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

 

Całkowita wartość projektu to  10 499 527,50 zł.

Dofinansowanie:  8 718 277,50  zł.

Śląskie. Zawodowcy

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.12.2022.

 

Celem głównym Projektu jest poprawa oferty i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, praktykach, kursach, doradztwie. Zwiększenie kompetencji nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim oraz wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

 

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestników projektu:

 

a) Szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu oraz pozostałych przedstawicieli kadry pedagogicznej.

 • Zaplanowane wsparcie ma służyć poprawie jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami.
 • Szkolenia/kursy/studia dla kadry, będą ściśle powiązane z danymi branżami w których nauczają będą realizowane zgodnie z zindywidualizowanymi potrzebami nauczycieli.

 

b) Śląska Rada Edukacji Zawodowej

 

 • Celem powołania Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej będzie przede wszystkim przeprowadzenie diagnozy dla szkół przy stosowaniu metody Foresight, zbudowanie trwałych mechanizmów i powiązań pomiędzy szkołami a pracodawcami, w zakresie analizy potrzeb rynku pracy, doradztwa i animacji współpracy szkół z przedsiębiorcami oraz stanowiących zaczątek trwałego rozwiązania instytucjonalnego w politykach edukacyjnych województwa.

c) Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
 • 4 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na 1 Uczestnika;

 

d) Kursy/szkolenia nadające uprawnienia i umożliwiające Uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy

 • jeden Uczestnik może wziąć udział w dwóch kursach/szkoleniach – uruchomienie danego kursu/szkolenia w danym roku szkolnym jest uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby Uczestników;
 • wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia zostanie opracowany przez szkolnego specjalistę ds. kursów i szkoleń oraz doradcę zawodowego w uzgodnieniu z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

 

e) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 uczestnika

 • organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
 • Uczestnikowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 2000,00 zł;
 • stanowiska pracy zostaną dofinansowane przez partnerów projektu

 

W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach będzie prowadzić działania w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych oraz organizacji kursów i szkoleń dla 410 uczniów szkół biorących udział w projekcie.

 

Kontakt w sprawie udziału szkół w projekcie oraz staży i praktyk zawodowych:
Kamil Wójcik  – Kierownik ds. Edukacji, Doradztwa i Projektów
Tel. 32 781 48 66

 

WARTOŚĆ PROJEKTU 18 186 586,50 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 17 277 257,17 PLN

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – Projekt jest realizowany w okresie: 01.09.2019 – 31.12.2022.

Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

Projekt „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” jest realizowany przez Powiat Tarnogórski (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2018 – 31.08.2021.

Celem głównym Projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestnika projektu:

a) doradztwo edukacyjno-zawodowe

 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
 • 3 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na 1 Uczestnika;

b) Kursy/szkolenia nadające uprawnienia i umożliwiające Uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy

 • jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku kursach/szkoleniach – uruchomienie danego kursu/szkolenia w danym roku szkolnym jest uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby Uczestników;
 • wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Projektu.

c) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 uczestnika

 • organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
 • Uczestnikowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 1600,00 zł brutto;

W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach będzie prowadzić działania w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych dla 300 uczniów szkół biorących udział w projekcie:

 • Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
 • Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie.

Kontakt w sprawie staży i praktyk zawodowych:
Bogusława Bartoszek – Koordynator ds. praktyk i staży
Tel. 32 35-111-83.

W dniach 01.10 – 12.10.2018 trwa rekrutacja nauczycieli do projektu. Dokumenty przyjmowane są w Biurze Projektu – siedzibie Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, pokój 33. Wszelkie informacje i regulamin rekrutacji nauczycieli do projektu wraz z załącznikami znajdują się na stronie http://www.powiat.tarnogorski.pl/node/7343 

W dniach 3-28 września 2018 trwał pierwszy etap rekrutacji uczniów do projektu. Wszelkie informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu.
Strona internetowa projektu: http://www.powiat.tarnogorski.pl/pasusz

 Pierwszy etap rekrutacji uczniów został zakończony!

WARTOŚĆ PROJEKTU 4 743 277,05 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 4 506 113,20 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w okresie: 01.09.2018-31.08.2021.

Projekt „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty zrealizowane:

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Projekt „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wspólnie z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica (lider projektu).

Głównym celem projektu jest ustandaryzowanie działania Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zwiększenie liczby sporów gospodarczych rozwiązywanych w drodze postępowania mediacyjnego.


W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach będzie prowadzić działania upowszechniające mediację gospodarczą jako polubowną metodę rozwiązywania sporów w środowisku przedsiębiorców oraz w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym (m.in. wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, środowiska mediatorów i pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych, administracji rządowej i samorządowej oraz studentów studiów kierunków prawniczych).


W ramach projektu organizowane będą również szkolenia z zakresu mediacji gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury oraz środowiska mediatorów, a także panele dyskusyjne eksperckie z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych skierowane do interesariuszy mediacji: przedstawicieli prokuratury, sądownictwa, mediatorów, pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, przedsiębiorców i absolwentów wybranych kierunków studiów.


Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwiązaniem sporu w trybie mediacji gospodarczej, zapraszamy do kontaktu z naszą Izbą. Mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w zakresie przedstawiania zasad mediacji i procedur jej prowadzenia oraz przygotowania wstępnej dokumentacji wszczynającej mediację w ramach Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji prowadzonego przez Fundację Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica.

Wartość Projektu:
 1 144 362,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
 964 468,29 zł


Kontakt:

Aneta Kozub-Pająk – Ekspert ds. obsługi przedsiębiorców
e-mail:  mediacje@rig.katowice.pl

Kamil Wójcik– Koordynator Projektu po stronie Partnera
e-mail: mediacje@rig.katowice.pl” data-mce-href=”mailto: mediacje@rig.katowice.pl”> kwojcik@rig.katowice.pl

tel.: 32/ 351 11 80

Strona internetowa projektu: www.slaskiecam.us.edu.pl 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Projekt jest realizowany w okresie: 01.04.2018-30.09.2019.

Projekt „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Doradztwo finansowe

Prowadzimy rozbudowaną działalność informacyjno-doradczą dla przedsiębiorców, instytucji i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Naszym atutem na rynku usług doradczych są wiedza i ogromny potencjał doradców tworzących kreatywny i dynamiczny zespół o wieloletnim doświadczeniu w realizacji oferowanych usług. Nasi Konsultanci posiadają akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług informacyjnych i doradczych w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz doświadczenie zdobyte podczas prac w komisjach oceny wniosków i kapitułach konkursowych.

Co roku z naszych usług informacyjnych i doradczych korzystają setki klientów.

Nasza pełna oferta obejmuje:

 • Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dotacje unijne na inwestycje i inne typy projektów oraz doradztwo przy realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE więcej informacji
 • Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o zewnętrzne źródła działalności gospodarczej (w tym m.in. kredyty i pożyczki) np. dokumentacji kredytowej, biznes planów, studiów wykonalności inwestycji oraz analiz i projekcji finansowych
 • Realizację audytów energetycznych na zlecenie firm i instytucji
 • Doradztwo w zakresie tworzenia klastrów i pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla inicjatyw klastrowych
 • Pomoc w procesie zakładania działalności gospodarczej i opracowania biznes planów dla osób planujących założyć działalność gospodarczą
 • Wykonywanie audytów technologicznych mających na celu ocenę potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy
 • Doradztwo strategiczne w zakresie możliwości rozwoju działalności eksportowej poprzez m.in. przygotowanie planów rozwoju eksportu

Kontakt

ALEKSANDRA WANAT

Dyrektor ds. Rozwoju

Translate »